Miralex betonárska oceľ

Reklamačný poriadok

Predávajúci:

MIRALEX, s.r.o.

Sídlo:

Štefánikova 828, 020 01 Púchov

Prevádzka:

Hloža 1272, 018 61 Beluša

IČO:

36 016 454

IČ DPH:

SK2020109520

Zápis v OR:
Obchodný register Okresného súdu
v Trenčíne, Oddiel: sro, vložka č. 10480/R
Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačné podmienky

Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi firmou MIRALEX s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a konečným zákazníkom (ďalej len „spotrebiteľ“) v súlade so zákonnými ustanoveniami a právami spotrebiteľov.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky tovary predané spotrebiteľovi.

Záručná doba je 24 mesiacov a plynie odo dňa kúpy a prevzatia tovaru spotrebiteľom. Reklamáciu môže spotrebiteľ uplatniť: – – – pri zjavných vadách (zámena sortimentu, množstevné vady a pod.) ihneď pri preberaní tovaru, v prípade poškodených tovarov vo vnútri paletovanej skladby bezodkladne po otvorení palety, najneskoršie do 24 mesiacov od prevzatia, v ostatných prípadoch do uplynutia záručnej doby 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä: – prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, – – – – znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo starostlivosti o tovar, pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, teplota, nesprávne skladovanie, chemické pôsobenie a pod.), vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom, po uplynutí záručnej doby.

Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v prevádzke, kde bol tovar zakúpený.

Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu: – preukázaním sa dokladom o kúpe (pokladničný doklad, faktúra), – doručením reklamovaného tovaru a uvedením reklamovaných vád s opisom ako sa vady prejavujú,

O prijatej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ a originál sa založí u predajcu. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne a každú reklamáciu zapíše predávajúci do knihy evidencie reklamácií.

Reklamácia môže byť riešená: opravou, výmenou, zľavou z kúpnej ceny, vrátením peňazí alebo zamietnutím zo strany výrobcu. Pri reklamácii odstrániteľnej vady má spotrebiteľ nárok na výmenu vadného tovaru (ak je vadná len časť, má nárok na výmenu iba vadnej časti). Pri výmene tovaru plynie pre nový tovar nová záručná doba odo dňa jeho prevzatia. Ak je však možné vadu odstrániť opravou, má nárok na opravu. Pri reklamácii neodstrániteľnej vady má spotrebiteľ nárok na výmenu tovaru za nový, alebo primeranú zľavu z ceny. Spotrebiteľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, vrátiť zakúpený tovar a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej cene
O reklamácii rozhoduje vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec tak, že reklamáciu uzná, alebo ju zamietne.

Jednoduchú reklamáciu vybaví predávajúci ihneď, v zložitejších prípadoch, ak reklamácia nebola vybavená hneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

Pri predaji použitého alebo vadného tovaru musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Predávajúci má povinnosť upozorniť spotrebiteľa o akú vadu ide. Takýto tovar musí byť predávaný za nižšiu cenu, než za kú sa predáva rovnaký tovar bez vád. Pri použitých a vadných tovaroch nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorú na požiadanie predloží orgánu dozoru na nazretie.