Miralex betonárska oceľ

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho (VOP predávajúceho)

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vznik zmluvného vzťahu

Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, vrátane Rámcovej zmluvy, na predaj a kúpu obchodného tovaru, ktoré uzatvára spoločnosť MIRALEX, s.r.o. ako predávajúci s kupujúcim, podnikateľom. Predávajúci realizuje svoje obchodné vzťahy buď uzavretím Rámcovej obchodnej zmluvy na určité časové obdobie, alebo uzatváraním jednotlivých kúpnych zmlúv na ten ktorý obchod. Obchodné zmluvné vzťahy na báze Rámcovej zmluvy sa považujú za uzavreté plnením predávajúceho podľa objednávky kupujúceho, potvrdenej bezvýhradne predávajúcim.  

Tieto VOP predávajúceho sa nevzťahujú na predaj tovaru, kde je kupujúcim občan, (konečný spotrebiteľ). 

Týmto sa výslovne vylučuje platnosť iných obchodných podmienok, vrátane obchodných podmienok kupujúceho, ak nie je prípadne dohodnuté niečo iné.

Kupujúci realizuje svoju požiadavku na dodávku tovaru prostredníctvom písomnej objednávky. V objednávke uvedie okrem identifikačných údajov najmä: názov a popis tovaru, množstvo/MJ, cenu/MJ bez DPH, termín dodania, prípadne ďalšie požiadavky, napr. kvalitatívne, na delenie materiálu, na prepravu tovaru, prípadne ďalšie.

Predávajúci realizuje dodávku iba na základe objednávky, ktorú potvrdí bez výhrad. Výhrady k objednávke sú novým návrhom, ktorý musí byť potvrdený kupujúcim. Potvrdená objednávka zakladá právo a povinnosť na plnenie podľa nej dodávateľom a odobratie podľa nej kupujúcim.

Ak kupujúci požaduje delenie materiálu, je nutné, aby požiadavku uviedol na objednávke, resp. v kúpnej zmluve a odber tovaru hlásil aspoň jeden deň vopred u dispečera skladu. Predávajúci vykoná iba „obchodné“ delenie a to s presnosťou -0 +50mm (rezanie, strihanie) a -0 +100mm (pálenie) od požadovanej dĺžky. Dohoda o delení (druh, termín, predbežná cena) musí byť súčasťou zmluvy ako podklad pre posúdenie zodpovednosti za možnú vadu. Za zvyšok po delení (súčasť dodávky) považuje predávajúci zostatok materiálu rozmerom menší ako požadovaný prvok, ktorý vznikne po dohodnutom delení a je menší ako najmenší dodávaný rozmer. U kruhových ocelí priemeru nad 100mm považuje predávajúci za zvyšok po delení zostatok materiálu kratší ako 500mm. Predávajúci nedelí: spojovací materiál dodávaný v krabiciach, plechy z nehrdzavejúcich ocelí, pletivo v balíkoch, ťahanú oceľ a tovar, ktorý je od výrobcu dodávaný v konečnej povrchovej úprave (nie pokovovanie) a konečnom tvare. 

Ak kupujúci požaduje zároveň prepravu tovaru, je povinný v objednávke uviesť predmet prepravy, druh prepravy (auto predávajúceho, ŽS, iní dopravcovia, pošta) presné dopravné dispozície, osobu oprávnenú k prevzatiu tovaru a čas plnenia. Najskorší termín prepravy vozidlami predávajúceho je 24 hodín, od uzavretia, resp. doručenia podpísanej kúpnej zmluvy. Toto neplatí pre položky do 500 kg. Pri istenom spôsobe platby tieto dni začínajú plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný o prepravu tovaru požiadať pri uzatváraní kúpnej zmluvy, v mimoriadnych prípadoch (platba v hotovosti, technická závada na vozidle, špeciálne požiadavky na prepravu) u dispečera dopravy spoločnosti. V prípade, že takto písomne dohodnuté podmienky nebudú splnené zo strany kupujúceho, náklady spojené s márnou dopravou hradí kupujúci.

Predávajúci sa kontaktuje počas plnenia s osobou/osobami kupujúceho, ktoré kupujúci v Rámcovej kúpnej zmluve, alebo v Kúpnej zmluve, alebo ktoré mu kupujúci uviedol v písomnom oznámení podpísanom osobou oprávnenou konať za kupujúceho.

Všeobecné obchodné podmienky

II. Dodacie a prepravné podmienky

Ak nie je iná dohoda o čase plnenia a prepravy, je predávajúci oprávnený splniť záväzok bez zbytočného odkladu, pričom o tom informuje kupujúceho.

Zmenu dopravných dispozícii môže povoliť iba dispečer dopravy spoločnosti. Ak však už predávajúci splnil záväzok vyplývajúci preňho z objednávky odovzdaním tovaru inému dopravcovi, zmenu dopravných dispozícii, prípadne prepravnej zmluvy zabezpečuje na svoje náklady kupujúci priamo u tohto dopravcu.

Omeškanie predávajúceho nie je porušením kúpnej zmluvy, pokiaľ dôjde k omeškaniu z dôvodov, ktorým nemohol zabrániť a ktoré sú nezávislé od jeho vôle (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.); takéto prekážky vylučujú zodpovednosť predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu omeškaním.

K prevzatiu tovaru inou osobou (napr. dohodnutým prepravcom) je nutný doklad k oprávneniu prevzatia tovaru, inak nebude tovar vydaný. Prevzatie zásielky musí oprávnená osoba potvrdiť podpisom, poprípade pečiatkou na druhopise dodacieho listu, resp. výkaze vozidla.

Kupujúci je povinný zabezpečiť začatie vykládky vozidla do 15 minút po prihlásení sa osádky vozidla na mieste dopravnej dispozície. V prípade nesplnenia tejto podmienky má predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania v zmysle aktuálneho cenníka. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečovať vykládku tovaru svojimi mechanizmami a vlastnými pracovníkmi, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak.

Prístupová komunikácia na mieste dopravnej dispozície musí spĺňať kritériá minimálne cesty III triedy alebo miestnej komunikácie minimálne funkčnej triedy C3, pričom posúdenie jej zjazdnosti je v kompetencii vodiča vozidla s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh naloženého tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu.

Obaly účtuje predávajúci ako samostatnú položku s tovarom. Kupujúci môže tieto vrátiť na základe dohody s predávajúcim.

Ak kupujúci v objednávke alebo pri prevzatí tovaru oznámi predávajúcemu, že bude mať záujem vrátiť nespotrebovaný tovar, predávajúci tento nespotrebovaný tovar prevezme, pokiaľ nie je poškodený tovar alebo obal, za cenu vo výške kúpnej ceny. Pri tomto prevzatí má predávajúci nárok na zaplatenie primeraných nákladov, ktoré mu vznikli pri manipulácii s nespotrebovaným tovarom, vo výške 20 – 30% z kúpnej ceny vráteného tovaru. Konkrétnu výšku určuje predávajúci a je pre kupujúceho záväzná.

Všeobecné obchodné podmienky

III. Cena, platobné podmienky

1. Cena v potvrdenej objednávke je kúpnou cenou dojednanou v súlade so z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zmien a doplnkov ako cena pevná, bez DPH. Cena tej ktorej dodávky tovaru sa vypočíta ako násobok jednotkovej ceny toho ktorého tovaru a množstva dodaného tovaru. K tejto cene bude vo faktúre pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov, vystavenej predávajúcim.

2. Okrem kúpnej ceny je predávajúci účtovať kupujúcemu prepravné v zmysle aktuálneho cenníka prepravy.

3. Predávajúci si týmto vyhradzuje právo určiť kupujúcemu spôsob platby za dodaný tovar.

4. Predávajúci je oprávnený vystaviť na základe potvrdenej objednávky zálohovú faktúru na zaplatenie zálohy vo výške 20% z kúpnej ceny za celé objednané množstvo tovaru. Splatnosť zálohovej faktúry je 3 dni od jej vystavenia.

5. Splatnosť faktúr predávajúceho je 14 dní od vystavenia faktúry, pokiaľ vo faktúre nebude uvedené ináč.

6. Oprávnené námietky k platobnému dokladu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v lehote jej splatnosti.

7. Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnej faktúre z akéhokoľvek dôvodu predávajúci neuznáva.

Všeobecné obchodné podmienky

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

2. Okamihom odovzdania prevzatia tovaru však prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody, alebo straty, alebo odcudzenia, alebo zničenia tovaru a zodpovednosť za ochranu a narábanie s tovarom.

Všeobecné obchodné podmienky

V. Zodpovednosť za vady

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný v súlade s potvrdenou objednávkou, nemá právne vady a jeho kvalita zodpovedá platným technickým normám.

2. Kupujúci je oprávnený prípadné vady dodávky uplatniť u predávajúceho, reklamovať, a to písomne (ako reklamáciu – nutné údaje: číslo faktúry a špecifikácia vady a aké právo si uplatňuje) bez zbytočného odkladu najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia dodávky. Pre kontakt je možné použiť: tel.: 0918 325 035, e-mail: miralex@miralex.sk, pričom telefonický a e-mailový kontakt nenahrádza uplatnenie reklamácie. Práva z vád, ktoré mohli byť zistené neskôr pri vynaloženej odbornej starostlivosti musí kupujúci uplatniť najneskôr do 6 mesiacov od doby dodania tovaru. Reklamácia neoprávňuje kupujúceho, aby nezaplatil kúpnu cenu za dodaný tovar.

3. Predávajúci bude riešiť oprávnenú reklamáciu opravou vady, alebo nahradením vadného tovaru za iný tovar bez vady, ak sa jedná o vadu, ktorá je neopraviteľná.

4. Ak kupujúci vracia reklamovaný obchodný tovar, je povinný postupovať podľa dispozícii predávajúceho, ktoré si vopred vyžiadal. V prepravných dokladoch musí vyznačiť, že sa jedná o reklamovaný tovar a uviesť číslo príslušnej reklamácie.

5. Náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu s riešením reklamácie, ktorá sa ukáže neoprávnenou, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu.

Všeobecné obchodné podmienky

VI. Obchodné podmienky (obaly)

1. Prepravné obaly/palety predávajúci od kupujúceho vykúpi v prípade, že budú kupujúcim vrátené do 3 mesiacov od expedície tovaru a nebudú poškodené. Výkupn. cena vrátených obalov predstavuje ich obstarávaciu cenu zníženú o amortizáciu. Predávajúci sa pritom riadi výškou amortizácie určenou jeho dodávateľom/dodávateľmi. Predávajúci je oprávnený posúdiť mieru poškodenie obalu a odmietnuť jeho prijatie na vrátenie.

2. Faktúra kupujúceho za vrátené obaly musí okrem zákonom stanovených náležitostí daňového dokladu obsahovať číslo faktúry predávajúceho, ktorým boli obaly účtované pri dodaní tovaru.

3. Splatnosť faktúry za vrátenie obalov je totožná so splatnosťou faktúry za tovar dodaný predávajúcim.

4. Náklady na dopravu hradí strana obaly vracajúca.

Všeobecné obchodné podmienky

VII. Storno, alebo nesplnenie povinnosti kupujúcim

Objednaný tovar musí byť odobratý najneskôr do 14-tich dní od predávajúcim potvrdeného termínu plnenia.

Ak kupujúci neodoberie objednaný tovar v uvedenej lehote z dôvodov, ktoré nie sú výlučne na strane predávajúceho, vznikne predávajúcemu právo na jednostranné odstúpenie od príslušnej objednávky, a súčasne mu vznikne nárok vyúčtovanie zmluvnej pokuty vo výške 20% z kúpnej ceny objednaného tovaru voči kupujúcemu.

Všeobecné obchodné podmienky

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP predávajúceho sú platné a účinné pre všetky obchody predávajúceho uzavreté od doby ich platnosti a účinnosti.

2. Tieto VOP predávajúceho sú platné a účinné od 01.03.2020

3. O sporoch vzniknutých z právneho vzťahu predaja a kúpy tovaru ako i zo vzťahov v budúcnosti vzniknutých podľa týchto VOP predávajúceho, sa rozhodne v rozhodcovskom konaní rozhodcom ustanoveným vybranou osobou – Arbitrea, IČO: 45744416, 010 01 Žilina, Jánošíkova 264, pričom rozhodcovské konanie sa riadi zásadami spravodlivosti a rozhodcovskými (procesnými) pravidlami zverejnenými vybranou osobou na www.arbitrea.sk, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.